För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av Lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3 .personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du kan få assistansersättning om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans med dina grundläggande behov. Det gäller både vuxna och barn.

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.
Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Personlig assistans med de grundläggande behoven kan innebära hjälp med:
- andning
- personlig hygien
- intagande av måltider
- klä av och klä på dig
- kommunikation med andra
- annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person

Det är bara hjälp med de grundläggande behoven som kan ge rätt till personlig assistans. Det är då fråga om hjälp eller stöd av krävande eller på annat sätt komplicerad natur av mycket personligt slag.
Om de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar/vecka eller mer, skall ansökan göras hos försäkringskassan.. Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar/vecka, vänder man sig till kommunens biståndshandläggare.
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insatser för andra personliga behov om inte behoven tillgodoses på annat sätt.
Du måste söka personlig assistans innan du fyller 65 år. Har du beviljats ersättningen dessförinnan fortsätter du att få den även efter att du fyllt 65.

Kontakt:

Enhetschef Annika Engelbrektsson
Telefon: 0278-255 64

Enhetschef Cizilia Bergqvist
Telefon: 0278-254 50