Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Naturvårdsplan

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2018-2020 med att ta fram en naturvårdsplan för Bollnäs kommun. Projektet är finansierat av den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med planen är att kartlägga och beskriva värdefulla naturområden i kommunen både ur natur- och friluftsperspektiv. Naturvårdsplanen som blir ett komplement till vår Översiktsplan kommer sedan att ligga till grund för kommunens framtida naturvårdsarbete och verka som underlag för att både bevara och utveckla våra naturområden.

Har du ett naturområde som är speciellt för dig? Vi mottager gärna tips på pärlor runt om i kommunen. Maila: sofie.zetterlund@bollnas.se.

lona logo 17cec

 

Våtmark i Mödänge

Samhällsbyggnadskontoret driver mellan 2018-2019 ett projekt i samarbete med berörd markägare och Naturskyddsföreningen. Projektet går ut på att utreda och ta fram en åtgärdsplan för ett våtmarksområde i Mödänge. Området var tidigare en av Bollnäs kommuns främsta fågellokaler med flera rödlistade arter men har idag tappat många av våtmarkens värdefulla funktioner. Den framtida restaureringen förväntas få stora positiva effekter på djur- och växtlivet samt öka områdets vattenhushållande förmåga. Projektet finansiseras av LONAs våtmarkssatsning. För frågar angående projektet maila: sofie.zetterlund@bollnas.se

lona logo 17cec

 

Våtmarker i Bollnäs stad

Samhällsbyggnadskontoret driver mellan 2018-2019 ett våtmarksprojekt i Bollnäs tätort. Projektet finansieras av LONAs våtmarkssatsning. Projektet ämnar att ta fram underlag och åtgärderplaner för kommande restaurering av våtmarker vid Björktjäratjärn och Heden. Syftet med våtmarksrestaureringen är att öka Bollnäs vattenhushållande förmåga vilket ger en tätort med större motståndskraft mot översvämningar och torka. De framtida åtgärderna kommer även öka områdenas vattenrenande förmåga och minska näringsbelastningen på Björktjäratjärn och Vågen. För frågor angående projektet maila: sofie.zetterlund@bollnas.se

 

lona logo 17cec

 

 

Dela på Facebook