Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska?
En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och se till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde. MAS har inget primärt ansvar för den individuella inriktade vården av en enskild patient.

MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av skador sker på rätt sätt.

MAS har tillsyns ansvar och följer regelbundet upp hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde. 

 

 Bitte 2

Kontakt Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS:

Britt-Marie Blom Lindström
Telefon: 0278 -256 98