Vad är bostad med särskild service enligt LSS ?
Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning kan se olika ut.
De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.

I en gruppbostad har du en egen lägenhet med kök/pentry och badrum. Lägenheten ligger i direkt anslutning till ett gemensamhetsutrymme där det finns tillgång till personal dygnet runt.

I en servicebostad bor du också i en egen lägenhet och har tillgång till ett gemensamhetsutrymme som kan ligga i en annan byggnad. Det finns tillgång till personal dygnet runt.

Dagtid, vardagar, finns också en sjuksköterska tillgänglig som har ansvar för kommunens grupp- och servicebostäder. Övriga tider finns joursjuksköterska att tillgå.
Förutom personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet ingår också kultur och fritid som en viktig del i boendet. Dina behov och intressen styr det stöd du får av personalen. Alla som bor i grupp- eller servicebostad har en eller två kontaktmän i personalgruppen som har lite extra ansvar. Det är med sin kontaktman som genomförandeplanen upprättas. I genomförandeplanen får du ange hur du önskar att ditt stöd ska utformas.

 

Vem är bostad med särskild service till för?
Bostad med särskild service är till för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. Det övergripande syftet med insatsen är att man ska ha närhet och tillgång till personal i sitt boende som kan ge stöd och hjälp i vardagen. Syftet är också att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt där dennes behov tillgodoses och önskemål i möjligaste mån tillvaratas.

 

Hur går det till att få bostad med särskild service enligt LSS ?
För att ha rätt till insats enligt LSS behöver man tillhöra någon av följande grupper:

  • Grupp 1. Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Grupp 2. De som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort, ge betydande svårigheter att klara dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov av stöd och service.

Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och beviljar behovet av insatsen. När du beviljats insats blir du erbjuden ett boende utifrån dina behov. För kontaktuppgifter till biståndshandläggare, klicka här: biståndshandläggare 

 

Geografisk placering
Här hittar du bostad med särskild service enligt LSS i Bollnäs kommun:
Kvarnvägen 4,  Morkullan 1 och Morkullan 2,  Oden,  Trädgårdsgatan,  Våggatan,  Växbovägen 15 och 17,  Örsängesvägen 53 och 178

Bostad med särskild service

Verksamhetschef
Kicki bro

Skicka e-post
0278-251 67

Här hittar du blanketter och e-tjänster