Information om TAXOR 2021
Riksdagen har infört ett högkostnadsskydd/ maxtaxa för vård, omsorg och service. Av lagtexten framgår vilka uppgifter vi måste ha tillgång till för att fastställa en avgift. Maxtaxans belopp samt värdet av det schabloniserade förbehållsbeloppet bestäms av prisbasbeloppet. I den här informationen förklarar vi vad maxtaxan innebär och vad som ingår.

Alla har rätt till en garanterad levnadsnivå. De pengar du betalar för att få den hjälp du behöver får aldrig bli så mycket att du inte har tillräckligt med pengar kvar för dina personliga utgifter.

När du har betalat:

 • Skatter

 • Bostadskostnad

ska du ha tillräckligt mycket pengar kvar för dina personliga utgifter.
Det beloppet kallas förbehållsbelopp och ska täcka dina kostnader för:

 • Livsmedel

 • Kläder och skor

 • Fritid

 • Läkarvård, mediciner och enklare tandvård

 • Hälsa och hygien

 • Resor

 • Hemförsäkring

 • Tidning, TV och telefon

 • Förbrukningsvaror   

 

Förbehållsbelopp för dig som har hemtjänst:
För ensamboende 5373:-
Per person för makar och sammanboende 4540:-
För ensamboende yngre än 61 år 5910:-
För makar och sammanboende yngre än 61 år 4994:-

 

Individuell prövning
Du kan få ett individuellt tillägg på förbehållsbeloppet.
Det görs alltid en individuell prövning. En uppräkning av beloppet ska göras om den enskilde har fördyrade levnadskostnader.
För en höjning av förbehållsbeloppet krävs att kostnaderna är varaktiga, mer än 9 månader och minst 200 kronor per månad.
Om du har sådana fördyrade levnadskostnader måste du själv göra en framställning till kommunen.
Om maten erhålls som bistånd från kommunen görs automatiskt ett tillägg.
Om du beviljas ett tillägg kommer ditt avgiftsutrymme att minskas med motsvarande belopp. Det kan påverka din hemtjänstavgift.

Minimibeloppet minskas i vissa fall, det görs om elavgiften ingår i hyran.
Det förekommer i ett begränsat antal särskilda boenden.

 

Vi behöver dina inkomstuppgifter
Vi hämtar uppgifter om inkomster hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
På blanketten ska du lämna uppgifter om inkomster som betalas ut av annan än Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Även avkastning/inkomst av kapital ska uppges.
Om du är gift räknas de gemensamma inkomsterna tillsammans och fördelas därefter med hälften på varje. Sammanboende beräknas var för sig förutom bostadskostnaden som delas.
Om du kryssar i rutan om att inte lämna inkomstuppgifter godkänner du därmed gällande avgift/avgifter för de beviljade insatserna, dock högst gällande maxtaxa.
Om du däremot väljer att avstå från att lämna nödvändiga uppgifter så att avgiftsprövning inte kan göras debiteras maxtaxa.

 

Vad kostar din bostad?
När vi ska räkna ut din bostadskostnad använder vi samma regler som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan använder för att räkna ut bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägg räknas som inkomst.

Uppgifter om bostadstillägg hämtar kommunen hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Det är viktigt att du anmäler om dina bostadskostnader förändras, så att du betalar rätt hemtjänstavgift.

Vid flytt till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader i högst tre månader vid beräkning av omvårdnadsavgiften. För att hänsyn ska kunna tas till dubbla boendekostnader ska du lämna in kopia på hyresavi och handling som visar att bostaden är uppsagd eller under försäljning. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel som täcker de dubbla boendekostnaderna.

 

Avgifter
Det högsta belopp som kan tas ut för hemtjänstavgift enligt gällande regler 2021
är 2139 kronor/månad. Det är den så kallade maxtaxan. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad för insatsen. Ändras avgiften på grund av ändring i prisbasbeloppet sker ingen separat underrättelse till den enskilde. För att inte bli debiterad hemtjänstavgift måste planerade besök avbokas 2 vardagar före det planerade besöket.

 

Hemtjänstavgift i ordinärt boende
Du betalar en timtaxa för den faktiskt utförda tiden, för närvarande 238 kr/timme

Trygghetstelefon
214 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 238 kr/timme. Ny- och ominstallation av trygghetstelefon 347 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan)

Enbart städning
1 rum och kök 324 kr/tillfälle
2 rum och kök 428 kr/tillfälle

Korttidsvistelse
71 kr/dygn för vård
168 kr/dygn för mat

Särskilt boende
2139 kr/månad för vård
168 kr/dygn för mat

Egenavgift, bostad med särskild service externt placerade , 2197 kr/månad

Dagverksamhet
ingen avgift, men däremot kostnad för mat

Hygienartiklar
152 kr/månad

Sängleasing
186 kr/månad

Hemsjukvård
300 kr/månad

 

Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00, 200 kr

Transport av avliden, övrig tid, 400 kr

 

Matkostnader i matsal för biståndsbedömda brukare. 
Frukost 35 kr per måltid.
Lunch 62 kr per måltid
Middag 48 kr per måltid

 

Matdistribution
Matlåda 62 kr/st


Särskilt boende, dygnspris* 168 kr per dygn
*Dygnspriset inkluderar frukost (48 kr) , lunch (70 kr) och middag (50 kr) samt minst tre mellanmål

 

Så räknas din avgift ut
Hemtjänstavgiften beror på ditt avgiftsutrymme, det vill säga inkomster minus förbehåll. Du betalar aldrig mer än maxtaxan 2139 kronor/månad under år 2021. Däremot kan avgiften bli lägre beroende på ditt avgiftsutrymme och den utförda tiden.

Beräkning av avgiftsutrymme

+ Nettoinkomster

+ Inkomst av kapital

+ Bostadstillägg

- Minimibelopp

- Förhöjt minimibelopp

- Bostadskostnad

= AVGIFTSUTRYMME


Angivna avgifter, avgiftstaxor indexregleras årligen mot prisbasbeloppet.

Vi skickar ett skriftligt beslut till dig som talar om vilken avgift du ska betala.
Beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap 3 § SoL) och måste vara oss tillhanda senast 3 veckor från det att du fått vårt beslut.

Fakturering sker månaden efter insatsmånad. Betalning skall vara kommunen tillhanda sista bankdagen i månaden efter insatsmånaden.
Sista betalningsdag framgår av fakturan. Vid försenad inbetalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntefot enligt räntelagen § 6.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.

Telefon
Växel 0278-250 00
Avgiftshandläggare 0278-252 77
Avgiftshandläggare 0278-252 78

 

Klicka på länken nedan om du vill skriva ut informationen om avgifter.

Information för utskrift:  pdfAvgifter 2021

Här hittar du blanketter och e-tjänster